شرکت ترجمه پَرسونگ (با مسئولیت محدود)
زبان سوئدی به فارسی (شماره مترجم 540) از اطاق بازرگانی سوئد (Kammarkollegit) دریافت کرد.

یک ترجمۀ رسمی در سوئد بایستی اول به تأیید دفتر حقوقی وزارت امور خارجۀ سوئد (Utrikesdepartementet) برسد (Legalisering) تا سپس بتوان آنرا به دوائر و ادارات خارجی و خارج از کشور ارائه نمود.

مشخصات تماس با دفتر حقوقی وزارت امور خارجه سوئد
آدرس مراجعه:

Utrikesdepartementet
Juridiska expeditionen
Malmtorgsgatan 3 A
Stockholm

ساعات مراجعه:
دوشنبه تا جمعه از ساعت 9 تا 30/11 صبح

 

آدرس پُستی

Juridiska expeditionen
Utrikesdepartementet
103 39 Stockholm
تلفن: 00 51 405-08

مشخصات تماس با شرکت ترجمه پَرسونگ
آدرس پُستی

Klingsbergsgatan 40 B, Lgh 1301
603 54 Norrköping

تلفن: 18 47 62 -011
فاکس: 154 707 0775
تلفن همراه: 63 47 18-0705

پُست الکترونیکی: mohsen.faalnia@telia.com

Translation areas

Computer Literacy

Economy

Jurisprudence

Medicine

Social Sciences and Technology

Judgments, orders and inquiries

Grade and certificate

Ekerö

Uppload your document/file, we'll provide you a price proposal

Name
Telephone
E-mail
Submit document